Hovedtrekk i vår tro og lære

Vi tror og lærer:

 

 • at Gud er treenig Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, og at disse tre er ett.

 • at mennesket er skapt av Gud til å leve og råde over jorden og alt som lever på den.

 • at menneskeheten ble skilt fra Gud ved syndefallet, og at syndens lønn er døden.

 • at Gud ved sin kjærlighet til menneskene sendte Jesus Kristus til soning for våre synder. Som stedfortreder døde han på et kors for alle menneskers synd for å gjenopprette menneskenes forhold til Gud.

 • at eneste vei for å få del i denne stedfortredende død som gir frelse og evig liv, går gjennom å tro i sitt hjerte, og bekjenne med sin munn at Jesus døde og oppsto etter Skriften til menneskenes frelse.

 • å bli frelst betyr å bli født på ny og få del i Den Hellige Ånd

 • at dette er et helt nytt liv som inneholder alt hva Gud vet vi trenger for dette liv og siden i evigheten.

 • at bibelen beskriver dette livet her på jorden bl.a. i Mark 16.v 17-20:

”Og disse tegn  skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, opptatt til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med”.

 

 

Det nye livet inneholder bl.a. :

 

Bibelen

Dåp er

Åndsdåp er

Menigheten er

Bønn er

Helbredelser

Befrielse

Brødsbrytelse - Nattverd

Menneskeverd

Ekteskap er

Råde- og forvalteroppdraget

Velsignelse

Økonomi

Guds folk Israel

 

 

 

Bibelen:

 

 • er Guds Ord som i sin helhet er eneste rettesnor for tro, lære og liv.

 • er Guds åpenbarte vilje som gir oss Guds suverene plan for alle deler av personlig liv og samfunnsliv.

 • at den til alle tider gir konstante retningslinjer for enkeltmennesker, familie, menighet og samfunn, og gir oss de beste muligheter til å motstå press og forfall.

 • mens den moralske standarden synker i de falne menneskers vilje, er Guds vilje evig og har samme høye norm og krav både for tid og evighet.

 • Bibelens budskap kan bare forståes ved at Den Hellige Ånd gjør ordet levende for oss.

 

Dåp er:

 

 • full neddykkelse, en begravelse av det gamle menneske og en oppstandelse til et nytt liv.

 • en god samvittighets pakt med Gud.

 • en handling i tro.

 

Åndsdåp er:

 

 • Guds kraft som veller fram i mennesket til å leve et nytt, seirende liv.

 • Guds kjærlighet til alle mennesker, så vi kan videreføre denne, og leve for hverandre, og tjene hverandre og Guds rike på en verdifull og salvet måte.

 • å få kraft til liv, tjeneste og sjelevinnerarbeide i Guds rikes tjeneste

 • en gave som taes imot i tro.

 

Menigheten er:

 

 • Guds legeme på jorda der Jesus er Herre (hode).

 • sannhetens støtte og grunnvoll.

 • ledet gjennom mennesker fylt av Den Hellige Ånd, tro og visdom fra Gud, gjennom tjenestegaver, nådegaver, ulik utrustning, evner, anlegg og kall.

 

Bønn er:

 

 • den troendes personlige relasjon til Gud.

 • lovsang, tilbedelse, tungetale, forbønner og kommunikasjon med sin skaper, frelser, far og herre.

 • bønn skaper, forandrer og påvirker.

 

Helbredelser:

 

 • er en del av gjenopprettelsen Jesus tilveiebrakte på korset.

 • skjer bl.a. ved tro, nådegaver, ordets forkynnelse, salving med olje og bønn for syke. alt etter Guds ord.

 

Befrielse;

 

 • fra onde ånder er en del av frelsesverket Jesus tilveiebrakte på korset.

 • Skjer ved bl.a. utdrivelse i henhold til Guds Ord.

 

Brødsbrytelse – Nattverd:

 

 • er de troendes samfunnsmåltid for å minnes Jesu død, oppstandelse og gjenkomst.

 • Brødet er Jesu legeme gitt for oss og er et bilde på Jesu legeme som ble straffet i stedet for vårt.

 • Vinen er Jesu blod utøst for oss til syndenes forlatelse. Den er et bilde på Jesu blod som ble ofret i stedet for vårt.

 • Ved denne handling forkynner vi Herrens død - den som er død er fri for straff – inntil Han kommer.

 

Menneskeverd:

 

 • Mennesket er Guds mest dyrebare skapning, skapt i Guds bilde med en uendelig verdi.

 • Mennesket har en verdi så høy at Gud lot sin enbårne sønn dø for alle mennesker.

 • Derfor skylder vi å sette samme verdi på menneskene fra unnfangelsen av, uten hensyn til alder, rase, kjønn eller rang.

 

Ekteskapet er:

 

 • en guddommelig pakt som kun inngås mellom en mann og en kvinne.

 • den seksuelle sammensmeltning gjør dem til ett inntil døden skiller.

 • innfor Gud har mann og kvinne likeverd, og i ekteskapet har Gud gitt åndelige lover og retningslinjer som skaper harmoni.

 • Mannen har hele ansvaret for sin posisjon, hustruen for sin.

 • barna læres opp til å elske å respektere kjærlighet, omsorg, rettledning og alt Gud har gitt inn i hjemmet og samfunnet, slik at de blir nyttige samfunnsborgere og bærere av Guds standard til neste generasjon.

 

Råde- og forvalteroppdraget:

 

 • Guds ansvar gitt til mennesket skapt i hans bilde og underlagt ham i fellesskap og lydighet.

 • Mennesket har som forvaltere av jord, vann, luft og skapning fått stor frihet til å nyte av alt det skapte og alt det Gud har lagt til rette i skaperverket.

 • Samtidig har vi ansvar for vår bruk, våre gjerninger og handlinger.

 • Vi har et oppdrag som innebærer et aktivt samfunnsengasjement slik Gud leder.

 • Styremakter er Guds ordning og tjener til beste for menneskene og til straff over den som gjør det onde.

 

Velsignelse:

 

 • Guds løfte til Abraham og alle troende om å kunne være trygg under alle omstendigheter.

 

Økonomi:

 

 • Som Guds forvaltere av gull, edelstener, olje, alle vekster, frukter, dyr, fisker, fugler og jord gir vi tiende som viser vår tro slik Abraham gjorde.

 • Tienden er vår forvalteravgift til Gud, og har aldri vært menneskenes eiendom.

 • Tiende og hellige gaver er Guds norm for menighetens økonomi

 • Dersom du velsigner, velsigner Gud, - dersom du ikke velsigner mister du Guds velsignelse.

 

Guds folk Israel:

 

 • Gud utvalgte Abraham, Isak og Jakob og gjorde dem til sitt folk jødene.

 • Gud ga dem landet Israel til eiendom til evig tid.

 • Gud befaler oss å velsigne dem, ikke pga deres ufeilbarlighet, men pga Guds løfter og trofasthet.

 • Ved troen på Jesus Kristus har vi som ikke er jøder fått del i de samme paktene, løftene, borgerretten og velsignelsen.

 

Møteprogram

Glimt fra Menigheten i M40
Powered by Cornerstone